0

Geen producten geselecteerd.

winkelwagen (0)

Algemene Voorwaarderen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Middel voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

www.gordijnreus.nl
Gordijnreus is een handelsnaam/merknaam van Selecte Design.

Bedrijf : Selecte Design
Telefoonnummer: 015 2132991 / 06 34165956
E-mailadres: sales@gordijnreus.nl
KvK-nummer: 27177927
BTW-identificatienummer: NL002391562B24

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2. Het aanbod (de webwinkel) bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:

  • · de prijs inclusief belastingen, duidelijk vermeld bij elke artikel.

De volgende informatie altijd beschikbaar op de informatie pagina van de webwinkel, toegankelijk voor elke bezoeker:

  • · de eventuele kosten van aflevering;
  • · de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • · het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • · de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • · de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  •   indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • · de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • · de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 

Levering bijhorende artikelen
Bij elk 100% verduisterende gordijn van 280 cm breedte leveren we 20 metalen gordijnhaakjes.
Bij elke andere soort plooigordijn van 290 cm breedte leveren we 25 plastic gordijnhaakes.
Bij elke andere soort plooigordijn van 140 cm breedte leveren we 14 plastic gordijnhaakes.
Als een klant meer gordijnhaakjes nodig heeft, moet de klant extra gordijnhaakjes kopen tegen bijbetaling.
Gordijnreus levert geen strijkband or andere band gebruikt om gordijnen te verstellen of verkorten.

Afwijking

Als een klant eerst één gordijn heeft besteld  en daarna weer hetzelfde artikel wilt bestellen, kunnen wij niet garanderen dat het een exacte kleurmatch of stofmatch zal zijn tussen de eerste en de tweede bestelling. De reden hiervan is dat wij een groot aantal producten van verschillende batches hebben. Om te verzekeren dat u alle gordijnen ontvangt van precies dezelfde kleur en textuur is het belangrijk om deze in één keer te bestellen. Dan zorgen wij ervoor dat gordijnen van dezelfde batch worden geleverd.

Het is altijd mogelijk dat er een verschil is tussen de kleur in de foto's in de product omschrijving in onze webwinkel en de actuele gordijnen. Elk toestel en browser geeft een unieke en andere kleurbeleving, om deze reden sturen wij gratis stofstalen per post in sommige gevallen, uiteraard op aanvraag. Stalen zijn helaas niet beschikbaar voor alle producten.

Bij alle kant en klare gordijnen is een afmeting verschil van plus of min 5 tot 8 cm als normaal geteld. Deze gordijnen zijn commerciele confectie producten en niet keurig op maat gemaakt.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, op voorwaarde dat het artikel/de artikelen in originele staat worden geretourneerd. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gebruikt, gewassen, gewijzigd, versteld of gedragen zijn (zie retourbeleid hieronder aub.) Dit termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Een kleine aantal artikelen worden verkocht onder kostprijs om plaats te maken voor ons nieuwe assortimenten. Deze Op=Op artikelen zijn uitgezondered van retourrecht en annulering. In zulke gevallen zijn deze voorwaarden  duidelijk en zichtbaar aangegeven in de productomschijving.

4. Er is geen restitutie, ruil of annulering mogelijk op bestellingen van producten op maat, die zijn gemaakt volgens afmetingen of andere specificaties aangegeven door de klant.

 

Retourbeleid:

Een bestelling kan, binnen 14 dagen* na de ontvangstdatum retour terug worden verzonden samen met de factuur die u bijgeleverd heeft gekregen, op voorwaarde dat het artikel/de artikelen in originele staat worden geretourneerd. Dit houdt in dat de artikelen niet gebruikt, beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd, versteld of gedragen zijn. Het orderbedrag zal worden teruggestort, mits de retourhandeling eerst aan Gordijnreus is aangemeld per e-mail. (contact formulier of sales@gordijnreus.nl)

De ondernemer (Gordijnreus) zal de retourhandeling bevestigen, waarna u de artikelen na akkoord kunt retour zenden binnen 14 dagen op het retouradres. Kosten van retourzending zijn voor de klant.
Het retourformulier van Gordijnreus is in de webwinkel hieronder digitaal beschikbaar.
Het is niet mogelijk om retour bestellingen in persoon af te geven.
Alle kosten van retour zijn voor/op rekening van de klant/consument. Het risico en de bewijslast voor het tijdig (binnen de retourtermijn) retourneren komen ook voor rekening van de klant/consument.


Beleid Beschadigd/vuil/niet complete/niet binnen retourtermijn geretourneerde artikelen:
• Artikelen die gebroken/beschadigd zijn.

• Artikelen die gebruikt zijn geweest.

• Artikelen die gewijzigd zijn.

• Artikelen die niet compleet zijn.

• Artikelen die vies/vuil zijn geworden.

• Artikelen geretourneerd waarin  een vieze geur is geconstateerd.

• Als de originele verpakking niet meer (volledig) aanwezig is.

• Artikelen niet goed verpakt retour zijn verzonden.

• Artikelen niet binnen de gegeven tijdstip (14 dagen) zijn ontvangen.

• Artikelen met bovengenoemde mankementen worden niet als retour geaccepteerd.

• Gordijnen die opgehangen zijn geweest worden niet als retour geaccepteerd.

• Plooiordijnen zonder de meegeleverde gordijnhaken of waarin de zak van gordijnhaken geopend (gebruikt) is geweest worden niet als retour geaccepteerd.

In zulke gevallen (slijtage, gebruikssporen of schade geconstateerd) is Gordijnreus gerechtigd die schade te verrekenen met het terug te storten bedrag.

In zulke gevallen (verpakkingschade, niet complete verpakking ) is Gordijnreus gerechtigd die schade te verrekenen met het terug te storten bedrag.

Bestellingen die retour worden verzonden na verloop van de 14 dagen bedenktijd worden niet vergoed.

Bestellingen die retour worden verzonden naar een andere adres worden niet vergoed.
.
Retour zendingen of pakketten van onbekende afkomst worden niet geaccepteerd door ons. We weigeren alle pakketten waarop er geen melding van de afzender is, en welke geen volledige ingevuld en zichtbaar
retourstrook toonen.

Bestellingen die retour worden verzonden zonder aanmelding en zonder het inleveren van een volledige ingevulde retourformulier + een kopie van de factuur in de retourzending + volledige ingevulde retourstrook
op de retourzending worden niet vergoed. 

Gordijnreus is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor (door de klant) retour verzonden pakketten.
Ophalen van retourzendingen van DHL, Kiala, DPD of andere afhaalpunten is niet mogelijk.
Gordijnreus kan geen artikelen vergoeden die wij niet ontvangen.


Hieronder kunt u het retourformulier direct downloaden.

Bij elke retourzending is er een volledige ingevulde retourformulier verplicht. In het retourformulier is er ook een retourstrook. Deze retourstrook (volledige ingevuld) moet gelijmd/geplakt worden in een duidelijk zichbare plek
op de doos van de retourzending. Naam van de klant en ordernummer moet goed zichtbaar zijn op de retourstrook. Elk zending/pakket zonder deze volledig ingevulde retourstrook daarop wordt geweigerd door ons.

Retourformulier

 

Terugstorting:

Alle terugstortingen worden door de ondernemer binnen 14 dagen verwerkt, per overmaking. Let op - wettelijk gesproken heeft een webwinkel 14 dagen de tijd om restitutie te verrichten.
De klant dient zijn volledige IBAN bankrekeningnummer te verstreken, samen met de naam van de bankrekeninghouder.Als er geen volledige IBAN bankrekening nummer en naam is ontvangen, kan de ondernemer geen overmaking/terugstorting verrichten.

Als de klant heeft zijn factuur via Paypal betaald, is het mogelijk dat het restitutie bedrag wordt teruggestort door de ondernemer in de Paypal rekening van de klant. In dit geval is het mogelijk dat er transactiekosten worden in rekening gebracht door Paypal. De ondernemer is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de transactiekosten van Paypal

 

Ruilen:

Een bestelling kan worden éénmalig geruild voor een andere artikel of hetzelfde artikel in ons assortiment

(1) Als er binnen 14 dagen na de ontvangstdatum contact is gemaakt met Gordijnreus via contact formulier of via e-mail, met verzoek om een ruil te regelen.

(2) Mits het gewenste artikel op voorraad is

(3) Mits de ruilhandeling in overleg is met Gordijnreus, en vooruit bevestigd is per e-mail. Kosten van verzending naar ons zijn voor de klant. Kosten verzending
naar de klant zijn ook voor de klant.

(4) Na verloop van 14 dagen is er geen ruil of vervanging mogelijk.

(5) Beleid Beschadigd/niet complete/niet binnen retourtermijn geretourneerde artikelen:
* Zie boven aub. Deze voorwaarden zijn ook toepasbaar voor het ruilen van een artikel.

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepinsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; (voorbeeld - gordijnen op maat gemaakt per bestelling voor de klant.)

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f) voor tijdelijke zware afgeprijsde artikelen, waarin voorwaarden zijn duidelijk en zichtbaar aangegeven.

g) voor losse kranten en tijdschriften;

h) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een product te retourneren/ruilen:

• bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;

• bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;

• bij normale slijtage;

• bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

4. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - Prijzen

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Kant en klare gordijnen en vitrage zijn confectie producten waarin een afwijking of verschil in afmeting tot 5cm kan ontstaan. Deze verschillen worden niet als defect of foutieve producten beschouwd. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4. De ondernemer maakt gebruik van de diensten van bekende bezorgers zoals post.nl om bestellingen te versturen. Vervolgens ontvangt de klant altijd de tracking nummer/link. De klant dient zelf zijn bestelling te volgen en in ontvangst te nemen.

De ondernemer kan geen verantwoordelijkheid nemen voor pakketten die niet bezorgd kunnen worden door de afwezigheid van de ontvanger, of door welke dan ook andere reden. Als de tracking status bij post.nl/DPD als 'bezorgd' staat vermeld in de tracking en een klant zegt dat hij/zij niets heeft ontvangen, zal de ondernemer geen vergoeding aanbieden aan de klant.

 De ondernenmer zal geen verantwoordelijkheid nemen voor pakketten die niet bezorgd kunnen worden door een verkeerde adres gegeven in de bestelling door de klant. In zulke gevallen is er geen sprake van vergoeding.

 

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 - Aanvullende details over werkwijze en voorwaarden

Alle aanvullende details over het werkwijze, over het verschil in voorwaarden van toepassing op kant-en-klare producten en op-maat-gemaakt producten zijn hier te

vinden:

https://www.gordijnreus.nl/info-voorwaarden

 

Artikel 15 - Akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen en af te afronden, via webwinkel of per email, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Gordijnreus.

 

Artikel 16 – Auteursrechten (Copyright)

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website www.gordijnreus.nl (teksten, afbeeldingen, foto's, video’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.

 

 Artikel 17 – Verantwoording/aansprakelijkheid

Gordijnreus heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Gordijnreus is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

 

 

velours gordijnen kant en klaar,kant en klare verduisterende gordijnen en vitrage gordijnen