0

Geen producten geselecteerd.

Klantenservice 0634165956

winkelwagen (0)

Gordijnreus: Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

www.gordijnreus.nl

Gordijnreus is een handelsnaam/ merknaam van Selecte Design.

 

Bedrijf : Selecte Design

Telefoonnummer: 015 2132991 / 06 34165956

E-mailadres: sales@gordijnreus.nl

KvK-nummer: 27177927

BTW-identificatienummer: NL230137258B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De

beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Het aanbod (de webwinkel) bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat

de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

  • · de prijs inclusief belastingen, duidelijk vermeld bij elke artikel.

De volgende informatie altijd beschikbaar op de informatie pagina van de webwinkel, toegankelijk voor elke bezoeker:

  • · de eventuele kosten van aflevering;
  • · de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

  • · het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • · de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • · de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van

de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

basistarief;

  • · indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor

de consument te raadplegen is;

  • · de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • · de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden

te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Aankoopbon

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingrecht;

c. Duidelijk instructies betreft retourprocedure.

d. Een geldige retouradres.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, op voorwaarde dat het artikel/de artikelen in originele staat

worden geretourneerd. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd, versteld of gedragen

zijn. Dit termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de

ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Een kleine aantal artikelen worden verkocht onder kostprijs om plaats te maken voor ons nieuwe assortimenten.

Deze Op=Op artikelen zijn uitgezondered van retourrecht en annulering. In zulke gevallen zijn deze voorwaarden 

duidelijk en zichtbaar aangegeven in de productomschijving.

4. Er is geen restitutie, ruil of annulering mogelijk op bestellingen van producten op maat, die zijn gemaakt volgens

afmetingen of andere specificaties aangegeven door de klant.

 

Retourbeleid:

De klant vindt in een door ons geleverde bestelling:
1) Document: geprinte bon.
2) Document: Retour regels duidelijk vermeld.
3) Document: Retour formulier.

Een bestelling kan, binnen 14 dagen* na de ontvangstdatum retour terug worden verzonden

samen met de factuur die u bijgeleverd heeft gekregen, op voorwaarde dat het artikel/de artikelen

in originele staat worden geretourneerd. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil,

gewassen, gewijzigd, versteld of gedragen zijn.   Het orderbedrag zal worden teruggestort,

mits de retourhandeling eerst aan Gordijnreus is aangemeld per e-mail. (contact formulier of
sales@gordijnreus.nl)


De ondernemer (Gordijnreus) zal de retourhandeling bevestigen, waarna u de artikelen na akkoord

kunt retour zenden binnen 14 dagen op het retouradres. Kosten van retourzending zijn voor de klant.

Het retourformulier van Gordijnreus is ook op in de webwinkel digitaal beschikbaar.

Het is niet mogelijk om retour bestellingen in persoon af te geven.


* Beleid Beschadigd/vuil/niet complete/niet binnen retourtermijn geretourneerde artikelen:
• Artikelen die gebroken/beschadigd zijn.

• Artikelen die gebruikt zijn geweest.

• Artikelen die gewijzigd zijn.

• Artikelen die vies/vuil zijn geworden.

• Artikelen geretourneerd waarin  een vieze geur is geconstateerd.

• Als de originele verpakking niet meer (volledig) aanwezig is.

• Artikelen niet goed verpakt retour zijn gezonden.

• Artikelen niet binnen de gegeven tijdstip (14 dagen) zijn ontvangen.

In zulke gevallen (slijtage of schade geconstateerd) is Gordijnreus gerechtigd die schade te verrekenen met het terug te storten bedrag.

In zulke gevallen (verpakkingschade, niet complete verpakking ) is Gordijnreus gerechtigd die schade te verrekenen met het terug te storten bedrag.

Bestellingen die retour worden verzonden na verloop van de 14 dagen bedenktijd worden
niet vergoed.

Bestellingen die retour worden verzonden zonder aanmelding, zonder het inleveren van
een ingevulde retourformulier en zonder een retourverklaring bij/in het pakket - worden
niet vergoed. 
Gordijnreus is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor (door de klant) retour
verzonden pakketten.


Retourformulier:

Terugstorting:
Alle terugstortingen worden door de ondernemer binnen 14 dagen verwerkt, per overmaking. 

De klant dient zijn volledige IBAN bankrekeningnummer te verstreken, samen met de naam van de

bankrekeninghouder.Als er geen volledige IBAN bankrekening nummer en naam is ontvangen,

kan de ondernemer geen overmaking/terugstorting verrichten.

Als de klant heeft zijn factuur via Paypal betaald, is het mogelijk dat het restitutie bedrag wordt teruggestort

door de ondernemer in de Paypal rekening van de klant. In dit geval is het mogelijk dat er transactiekosten

worden in rekening gebracht door Paypal. De ondernemer is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor

de transactiekosten van Paypal

 

 

Ruilen:

Een bestelling kan worden éénmalig geruild voor een andere artikel in ons assortiment,

(1) Als er binnen 14 dagen na de ontvangstdatum contact is gemaakt met Gordijnreus via contact formulier of

    via e-mail, met verzoek om een ruil te regelen.

(2) Mits het gewenste artikel op voorraad is

(3) Mits de ruilhandeling in overleg is met Gordijnreus, en vooruit bevestigd is per e-mail. Kosten van verzending

    naar ons zijn voor de klant.

(4) Beleid Beschadigd/niet complete/niet binnen retourtermijn geretourneerde artikelen:
* Zie boven aub. Deze voorwaarden zijn ook toepasbaar voor het ruilen van een artikel.

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der

overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepinsrecht, zal de consument zich richten naar de door de

ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen

worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten

van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument; (voorbeeld - gordijnen op maat gemaakt per bestelling voor de klant.)

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f) voor tijdelijke zware afgeprijsde artikelen, waarin voorwaarden zijn duidelijk en zichtbaar

aangegeven.

g) voor losse kranten en tijdschriften;

h) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een product te retourneren/ruilen:

• bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;

• bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;

• bij normale slijtage;

• bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

4. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Kant en klare gordijnen en vitrage zijn confectie producten waarin een afwijking of verschil in

afmeting tot 5cm kan ontstaan. Deze verschillen worden niet als defect of foutieve producten

beschouwd. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4. Wij versturen alle bestellingen uitsluitend via bekende bezorgers zoals post.nl. Vervolgens ontvangt de

klant altijd van ons de tracking nummer/link. De klant dient zelf zijn bestelling te volgen en in ontvangst te nemen.

Wij kunnen helaas geen verantwoordelijkheid nemen voor pakketten die niet bezorgd kunnen worden door de
afwezigheid van de ontvanger. Als de status bij post.nl/Dhl als 'bezorgd' staat vermeld in de tracking
en een klant zegt dat hij/zij niets heeft ontvangen - in zulke gevallen bieden wij geen vergoeding aan.
 
Wij kunnen helaas geen verantwoordelijkheid nemen voor pakketten die niet bezorgd kunnen worden door
een verkeerde adres gegeven aan ons door de klant. In zulke gevallen bieden wij geen vergoeding aan.

 

Artikel 12 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze

overeenkomst betreffende bescheiden.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

 

Artikel 14 - Aanvullende Details Over Werkwijze en Voorwaarden

Alle aanvullende details over het werkwijze, over het verschil in voorwaarden

van toepassing op kant-en-klare producten en op-maat-gemaakt producten zijn hier te

vinden:

https://www.gordijnreus.nl/info-voorwaarden/?___store=dutch

 

Artikel 15 - Akkoord Gaan Met Deze Algemene Voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen en af te afronden - via webwinkel of per email - gaat de klant akkoord met de 

algemene voorwaarden van Gordijnreus.

 

Artikel 16 – Auteursrechten (Copyright)

 Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website www.gordijnreus.nl (teksten,

afbeeldingen, foto's, video’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere

beschermende wetten.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan om delen

van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.

 

 Artikel 17 – Verantwoording/aansprakelijkheid

Gordijnreus heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten.

Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de

bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens

zijn uitgesloten.

Gordijnreus is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade)

die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

 

Topkwaliteit kant en klare gordijnen tegen de laagste prijzen. Alle onze gordijnen zijn direct en snel geleverd uit eigen voorraad in nederland.

Onze zwaar verduisterende gordijnen zijn van 250-260 gewicht. Onze 100% verduisterende gordijnen zijn > 300 GSM en zijn lichtdicht ook bij lichte kleuren. Wij hebben veel soorten kant en klaar gordijnen, vitrage, inbetween gordijnen, embrasses en gordijnhaakjes.

Lage verzendkosten
Nederland :   € 5,95
België : Wilt u iets bestellen, neemt u aub. eerst contact met ons per e-mail. We helpen u graag verder.

Tweets

Facebook

© 2018 Gordijnreus. All Rights Reserved.

kant en klaar gordijnen verduisterende gordijnen en vitrage gordijnen